Menu


Polecamy Marsz Nordic Walking w Koszwicach


Regulamin Klubu Lublinieckich Morsów "Zimny Kanał"

Cel:

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki członków Klubu Lublinieckich Morsów „Zimny Kanał” oraz reguluje zasady działania Klubu.

Każda z osób należących do Klubu ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny stan zdrowia i na własną odpowiedzialność korzysta z zimnych kąpieli.§ 1

Przez określenia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

- Klub Lublinieckich Morsów „Zimny Kanał”: Klub działający przy MDK w Lublińcu;

- Klub: Klub Lublinieckich Morsów „Zimny Kanał”;

- Rada Klubu Lublinieckich Morsów „Zimny Kanał” : osoby wybrane spośród członków Klubu, których staż w Klubie jest dłuższy niż dwa lata, w wyniku jawnego głosowania (lista osób wchodzących w skład Rady Klubu stanowi odrębny dokument);

Rada Klubu liczy 5 osób: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik, Skarbnik i Sekretarz.

- Przewodniczący i Zastępca : reprezentują Klubu, koordynują działalność Klubu;

- Kierownik : odpowiada za kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem

obiektu, z którego korzysta Klub, w sezonie i poza nim;

- Skarbnik: zbiera składki, zarządza funduszami Klubu;

- Sekretarz: prowadzi dokumentację Klubu, dba o informacje na stronie Klubu,

pisze artykuły do prasy.

- Wypożyczalnia sprzętu : budynek, z którego korzystają członkowie Klubu podczas zimnych kąpieli;

- Oświadczenie: oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym korzystać z zimnych kąpieli i braniu w nich udziału na własna odpowiedzialność, składane przez osobę zamierzającą je rozpocząć;

- Deklaracja : oświadczenie osoby przystępującej do Klubu o dobrowolności

członkostwa, zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu Klubu, wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach związanych z promocją Klubu wraz z rezygnacją z wynagrodzenia z tego tytułu;

- Osoby niepełnoletnie : osoby poniżej 18. roku życia;

- Sezon : okres korzystania z zimnych kąpieli (ostatnia niedziela października danego roku – ostatnia niedziela marca roku następnego)

- Zespół : grupa osób korzystających z zimnych kąpieli.§ 2

Postanowienia ogólne.

1. Przed skorzystaniem z pierwszej zimnej kąpieli przyszły członek Klubu jest

zobowiązany do: zapoznania się z ich zasadami, zapoznania się z Regulaminem Klubu oraz do podpisania Oświadczenia.

2. Do Klubu Lublinieckich Morsów ”Zimny Kanał” należeć może każda osoba w wieku od lat 5 do 105.

3. Potwierdzeniem przynależności do Klubu jest podpisanie i złożenie Deklaracji.

4. Deklarację składa się po trzykrotnym skorzystaniu z zimnych kąpieli.

5. Deklaracja obowiązuje w sezonie, na jaki została złożona.

6. Osoby niepełnoletnie, wyrażające chęć należenia do Klubu, dostarczają deklarację podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.

7. Rodzice lub prawni opiekunowie podczas zimnych kąpieli osób niepełnoletnich są zobligowania do sprawowania nad nimi osobistej opieki.

8. Sezon korzystania z zimnych kąpieli trwa od ostatniej niedzieli października danego roku do ostatniej niedzieli kwietnia roku następnego.

9. Za gromadzenie oraz archiwizowanie Deklaracji Członkowskich odpowiada Sekretarz Klubu.§ 3

Zasady korzystania z zimnych kąpieli członków Klubu.

1. Godziny korzystania z zimnych kąpieli:

godzina 11.00 w każdą niedzielę sezonu.

2. 15 minut przed wejściem do zimnej wody Zespół wykonuje rozgrzewkę.

3. Rozgrzewkę wykonuje się w stroju sportowym .

4. Zespół wyznacza osobę prowadzącą rozgrzewkę.

5. Po zakończeniu rozgrzewki i na wyraźny znak osoby prowadzącej można zacząć korzystać z kąpieli.

6. Zalecany czas trwania zimnej kąpieli:

- od 20 sekund do 2 minut (dotyczy osób rozpoczynających zimne kąpiele),

- do 10 minut (dotyczy osób ze stażem od roku do trzech lat przynależności do Klubu, pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli),

- do 15 minut (dotyczy osób ze stażem powyżej trzech lat przynależności do Klubu, pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli),

- do 20 minut (dotyczy osób ze stażem powyżej czterech lat przynależności do Klubu, pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych kąpieli).

Opłaty i składki.

1. Każdy członek Klubu płaci składki.

2. Składki należy płacić Skarbnikowi Klubu.

3. Składki opłaca się za dany sezon w terminie do 30 listopada danego roku (całość) lub rozkłada na dwie raty i płaci połowę składki do 30 listopada bieżącego roku i połowę do 31 stycznia roku następnego.

4. Składki przeznacza się na opłacenie mediów w Wypożyczalni Sprzętu, na zakup środków sanitarnych oraz na inne potrzeby związane z funkcjonowaniem Klubu.

5. Wysokość składki, obowiązującej w danym sezonie, ustala Rada Klubu.


§ 5

Organizacja imprez oraz zawodów sportowych w Klubie.

1. Klub organizuje imprezy przeznaczone dla członków Klubu oraz sympatyków zimnych kąpieli.

2. Koszt uczestnictwa w imprezach ponosi każdy z uczestników.

3. W przypadku imprez masowych, Rada Klubu rozdziela zadania związane z ich organizacją pomiędzy poszczególnych członków Klubu.

4. Udział poszczególnych osób w zawodach sportowych każdorazowo zatwierdza Rada Klubu.§ 6

Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby należące do Klubu.

2. Zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem unieważnienia.

3. Regulamin zatwierdza Rada Klubu Lublinieckich Morsów ”Zimny Kanał”.

4. Każda z osób zrzeszonych w Klubie ma prawo do wnoszenia uwag oraz wniosków związanych z działalnością Klubu.

5. Uwagi i wnioski dotyczące Klubu zgłaszać należy do Rady Klubu.

6. Uwagi i wnioski dotyczące Klubu rozpatruje Rada Klubu.

7. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do włączania się w prace remontowo – porządkowe, prowadzane na terenie Wypożyczalni Sprzętu i w jej najbliższym otoczeniu.

8. Na terenie Wypożyczalni Sprzętu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Dotyczy to również osób towarzyszących uczestnikom zimnych kąpieli.

9. Każda osoba wyznaczona przez Kierownika Klubu do prac związanych z utrzymaniem czystości lub przygotowaniem wejścia członków Klubu do wody (np. kruszeniem lodu) powinna sumiennie wykonać polecone zadanie.

10. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

11. Skutkiem nieprzestrzegania Regulaminu może być utrata członkostwa Klubu.

12. O skreśleniu z listy członków Klubu decyduje Rada Klubu.

13. Każdy z członków Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu a następnie złożenia podpisanego oświadczenia, iż został poinformowany o postanowieniach Regulaminu Klubu Lublinieckich Morsów ”Zimny Kanał”.Treść niniejszego Regulaminu uzgodniona została przez Radę Klubu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2012 roku.
Rada Klubu (na okres 2012-2016)Przewodniczący Rady Klubu - Wojciech Marcinkowski

Zastępca Przewodniczącego - Marek Podgrodzki

Kierownik - Andrzej Janczara

Skarbnik - Marcin Wichary

Sekretarz - Sylwia Majowska